Regulamin

przez Jakub Kubera

Regulamin sklepu internetowego

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie wymagane jest: 
 1. Postanowienia ogólne
  • Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.pizzagirlpatrol.com/pl/sklep/ prowadzony jest przez Annę Dudar prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PIZZAGIRLPATROL Anna Dudar ul. dr. Franciszka Kubacza 3/2c, 81-­763, Sopot, NIP: 8971880479, REGON: 386451019 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia
 2. Definicje
  Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  1. Konto – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień,
  2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu,
  4. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
  5. Produkt – produkt cyfrowy, niematerialny, w postaci zapisu cyfrowego, stanowiący treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin,
  7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.pizzagirlpatrol.com/pl/sklep/ 
  8. Sprzedawca, Usługodawca – Anna Dudar prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PIZZAGIRLPATROL ANNA DUDAR ul. Kubacza 3/2, 81­-763, Sopot, NIP: 8971880479,
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 3. Postanowienia ogólne
  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
  3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie wymagane jest:
   • dostęp do Internetu,
   • standardowy system operacyjny,
   • standardowa przeglądarka internetowa,
   • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
  4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
  5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
  6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
  7. Polityka Prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych oraz akceptacji plików cookie.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną:
   • Umożliwienie składania Zamówień,
   • Koszyk,
   • Założenie i utrzymanie Konta,
   • Przeglądanie zawartości strony Sklepu.
  2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia Konta w Sklepie.
  3. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka.
  4. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego, zgodnie z jego wolą.
  5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
  6. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po wpisaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail), należy wprowadzić swoje dane. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Kupujący otrzymuje wiadomość za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
  7. Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia przeglądanie i odczytanie Kupującemu zawartości Sklepu.
  8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
  9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  11. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 5. Zamówienia
  1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
  3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, Kupujący kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie. Następnie wybrane przez Kupującego Produkty zostają przeniesione do Koszyka. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego ekranie, tj. następnie wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć ikonkę „Zatwierdź zamówienie i zapłać”. Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty ceny oraz kosztów dostawy.
  4. Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do Sklepu, a Kupujący przekierowany w celu dokonania zapłaty za Zamówienie.
  5. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty nabycia wybranych Produktów po cenach określonych w Zamówieniu.
  6. W dalszej kolejności Sprzedawca prześle do Kupującego wiadomość e-mail, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione Produkty oraz informacją o sposobie pobrania Produktów. 
  7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (email o tytule „Potwierdzamy Twoje Zamówienie”) wysłany do Kupującego przez Sklep. 
  8. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
  10. Podane przy opisach poszczególnych Produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
  11. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.
 6. Płatności i wysyłka
  1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
  2. Sposoby płatności:
   • Przelew bankowy
   • Płatności elektroniczne Przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
  3. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez internet i jest bezpłatna.
  4. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktów.
 7. Produkty elektroniczne
  1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
  2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 8. Odstąpienie od umowy Konsumenta
  1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 9. Odpowiedzialność za wady
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt i Materiał wolny od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
   • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
   • żądać usunięcia wady,
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
   • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
  7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 10. Dane osobowe i pliki cookies
  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
  3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.pizzagirlpatrol.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 11. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@pizzagirlpatrol.com.
  2. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres poczty elektronicznej (e-mail) składającego reklamację.
 12. Prawa autorskie
  1. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty dostępne w Sklepie są utworami w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Autorskich i Prawach Pokrewnych.
  2. Produkty podlegają ochronie prawnej, a naruszenie prawa autorskiego lub praw majątkowych będzie skutkować pociągnięciem Kupującego do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
  3. Kupujący może wykorzystywać Produkty wyłącznie do użytku prywatnego. W szczególności Kupujący nie ma prawa do dalszego rozpowszechniania, sprzedaży, modyfikacji, wykorzystanie komercyjnego, przygotowywania opracowań i wyciągów oraz innych czynności, na które Sprzedawca nie wyraził zgody, Produktu, ani żadnej jego części.
  4. W wyniku zawarcia Umowy prawa autorskie lub majątkowe do Produktu nie są przenoszone na Kupującego.
 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
   • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej polubowne.uokik.gov.pl.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  3. Kupujący, którzy posiadają Konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail) przypisany do Konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9.07.2020r.
  5. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalenia jego treści.

Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w polityce prywatności. Akceptuję Czytaj więcej